Olajpark Miskolc

Adatvédelem

Benzinkút és Autómosó Miskolc – Olajpark

Jelen Adatkezelési Tájékoztató Olajpark Kft. (Székhely: HU- 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 7. , Adószám: 11441580205), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.olajpark.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

Elérhetőségeink:

  • Adatkezelő: Olajpark Kft.
  • Székhely: 3531 Miskolc, Kiss Ernő u. 7.
  • Adószám: 11441580205
  • Elérhetőség: info(kukac)olajpark.hu

1. AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevő, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatok

I.) Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó: Neve, Címe, Kontakt adatok, E-mail címe, Telefonszáma, Számlázási adatok (adószám, bankszámlaszám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma).

Adatkezelés célja: jelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama: Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

II.) Hírlevélre/email sorozatra történő feliratkozás esetében a Felhasználó:
Neve (vezetéknév, keresztnév), E-mail címe.

Adatkezelés célja: Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb konferenciákról, szolgáltatás színvonalának fenntartása.

Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.

III.) Számlázási adatok

adószám, bankszámlaszám, bank neve.

Adatkezelés célja: Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése.

Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).

2. ADATFELDOLGOZÓK

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

3. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

Neve: COMPUTER PONT Kft.

Székhelye: 3525 Miskolc, Tizeshonvéd utca 21/B.

Adószáma: 23441147205

Cégjegyzékszáma: 05 09 022272

Weboldal: www.computerpont.hu

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

4. COOKIE (SÜTI) SZABÁLYZAT

Tájékoztatjuk, hogy a www.olajpark.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papíralapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja, ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

A Cookie-k listája:
(Cookie megnevezése és feladata)

_ga
(Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie.)

_gid

(Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie)

_gat
(Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie.)

_fbp ; fr
(Facebook Képpont azonosító és követő cookie)

collect
(Google Analytics statisztikai rendszer azonosító cookie.)

cmplz_
(Cookie kezelések hozzájárulása, beállítása)

5. FELHASZNÁLÓK JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A FELHASZNÁLÓ BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ADATKEZELÉSHEZ ADOTT HOZZÁJÁRULÁST VISSZAVONNI, ILYEN ESETBEN A MEGADOTT ADATOKAT RENDSZEREINKBŐL TÖRÖLJÜK.

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás a www.olajpark.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024.04.25. napjától lép hatályba.